Pytanie:
Czy przejścia ewakuacyjne (nie drogi, nie wyjścia) można znakować znakami ewakuacyjnymi? Czy nie będzie to sprzeczne z przepisami/ normami? Czy oznakowanie przejść jest dobrowolne czy obowiązkowe?

Odpowiedź:
Przejście jest elementem drogi ewakuacyjnej. Przejście to odległość w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, gdzie może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia. Jeśli jest jedno pomieszczenie i ma jedno wyjście nie ma potrzeby oznakowywać przejścia znakami ewakuacyjnymi.

Przejście może prowadzić przez kilka pomieszczeń (maksymalnie przez trzy). Jeśli te pomieszczenia mają kilka wyjść do innych pomieszczeń, tylko wtedy to właściwe wyjście na drogę ewakuacyjną należy oznakować.

Uzasadnienie:
Droga ewakuacyjna to cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej strefy pożarowej.

W myśl przepisów techniczno-budowlanych, przez drogę ewakuacyjną należy rozumieć "drogi komunikacji ogólnej" w budynku, które służą celom ewakuacji ludzi. Stanowić je mogą drogi poziome, takie jak: korytarze, pasaże, hole, galerie, itp. oraz drogi pionowe, takie jak schody i pochylnie.


Droga ewakuacyjna w większości przypadków składa się z następujących odcinków:

  • przejście ewakuacyjne,
  • wyjście ewakuacyjne,
  • dojście ewakuacyjne,
  • wyjście ewakuacyjne końcowe.


Według podstawowej zasady rozmieszczania znaków ewakuacji, z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.