Do rozdysponowania jest 5 mln zł. – Dzisiejszy zglobalizowany świat stawia przed biznesem wiele wyzwań. Wsparcie z POPW ma pomóc przedsiębiorcom z Polski Wschodniej zdiagnozować ich potencjał w zakresie internacjonalizacji, przygotować firmę i ofertę pod kątem eksportu oraz aktywnie poszukiwać partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na zagraniczne rynki – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Konkurs dotyczy pierwszego etapu wsparcia oferowanego w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Przedsiębiorcy z pięciu województw – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – mogą starać się o maksymalnie 50 tys. zł na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy. Unijna dotacja umożliwi przedsiębiorcom m.in.: 
• analizę potencjału w zakresie eksportu; 
• oszacowanie możliwości sprzedaży; 
• dobór najefektywniejszych narzędzi marketingowych; 
• wyszukanie dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej oraz instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe, takich jak kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusz dotacji, transakcje terminowe. 
Aby firma mogła starać się o fundusze POPW musi m.in.: 
• posiadać w swojej ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej; 
• wybrać wykonawcę usług doradczych związanych z opracowaniem modelu biznesowego oraz zawrzeć z nim warunkową umowę (będzie ona realizowana, jeśli projekt zakwalifikuje się do wsparcia). 
Warunki ubiegania się o dofinansowanie określają kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP dostępne pod linkiem http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/kryteria-formalne-i-merytoryczne-wyboru-projektow-dla-dzialania-12-internacjonalizacja-msp-programu-polska-wschodnia/ Z ogłoszeniem o konkursie można zapoznać się na portalu Fundusze Europejskie. 
Realizacja projektu będzie „biletem wstępu” do drugiego etapu wsparcia z działania 1.2 w którym firmy mają szansę zdobyć nawet 500 tys. zł na przygotowanie do wdrożenia przyjętego modelu. Dotacja może być przeznaczona m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe jest także sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach czy misjach handlowych, jeśli wynika to z opracowanego modelu. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień br.