Odpowiedź: w związku z likwidacją działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej nie będzie Pan obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego. Może natomiast być Pan obowiązany do zapłacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego sporządzanego dla celów VAT. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: jedną z form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne jest karta podatkowa (zob. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. – u.z.p.d.). Zasady opodatkowania w tej formie określają przepisy art. 23-41 u.z.p.d. Z przepisów tych (ani z żadnych innych) nie wynika, aby w związku z likwidacją działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej na podatnikach ciążył obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego, a tym bardziej obowiązek opodatkowywania tego remanentu. A zatem w związku z likwidacją działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej nie będzie Pan obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.
Osobną kwestią jest VAT. Jeżeli jest Pan czynnym podatnikiem VAT i posiada Pan towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z likwidacją działalności gospodarczej konieczne będzie ich ujęcie w sporządzanym dla celów VAT spisie z natury (zwanym również remanentem likwidacyjnym), a następnie opodatkowanie tego spisu z natury. Obowiązki w tym zakresie określają przepisy art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym