Do jakiego procesu odzysku należy zaliczyć działanie polegające na suszeniu separacji a następnie suszeniu pofermentu wytworzonego w biogazowni celem wytworzenia nawozu?

Odpowiedź:

W mojej ocenie, zaproponowany proces można zaklasyfikować jako proces odzysku R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. Z prowadzeniem odzysku R15 w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, wiąże się wytwarzanie nowych odpadów.

Nie ma pojęcia suszenie separacji. Separacja to, oddzielenie faz w ośrodku obrabianym, zaś suszenie to pozbawianie fazy ciekłej. Poferment, to jeden z materialnych strumieni powstający w procesie metanizacji (biogaz i poferment).

Uzasadnienie:

Zasadniczym kryterium pozwalającym zaklasyfikować dany proces odzysku do procesów wskazanych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., to cel, jakiemu ma służyć dany proces. Jeśli celem takiego procesu będzie przygotowanie odpadów do dalszego zagospodarowania (i taka interpretacja w przypadku opisanym w pytaniu wydaje się uzasadniona), wówczas proces ten stanowi odzysk R15. Gdyby celem prowadzonego procesu było takie przetworzenie odpadów, które pozwoliłoby otrzymać produkt o konkretnych parametrach i przeznaczeniu, wówczas proces spełniałby kryteria odzysku definiowanego jako inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części i oznaczonego jako proces odzysku R14. Uzyskany po suszeniu poferment nie stanowi końcowego produktu (jest odpadem), a jego wykorzystanie wymaga dalszych czynności umożliwiających jego wykorzystanie, zatem jest to odzysk R15.