Pytanie:
Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, projekt posiadał wrysowane instalacje itp. w międzyczasie okazało się, że zmieniono kubaturę oraz zwiększeniu uległa powierzchnia zabudowy budynku. Czy projekt zamienny musi mieć wrysowane ponownie instalacje wewnętrzne? Czy jeżeli nie uległy one zmianie, należy je wrysować do rysunkach wchodzących w skład projektu?

Odpowiedź:
Projekt budowlany zamienny powinien dotyczyć całości inwestycji. Projektant powinien zatem w projekcie zamiennym wrysować planowane i wybudowane instalacje wewnętrzne.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że z powyższego pytania nie wynika wprost w jakim trybie ma być przedłożony projekt zamienny (tj. czy w trybie zmiany pozwolenia na budowę, czy tez w trybie legalizacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projekt budowlanego bez uzyskania decyzji zmieniającej pierwotne pozwolenie na budowę). Niemniej jak można wywnioskować z treści przedmiotowego pytania sprawa dotyczy już wykonanych robót budowlanych, a to powoduje, że tryb zmiany pozwolenia na budowę nie może w tej sprawie znaleźć zastosowania, gdyż dotyczy on tylko niezrealizowanych robót budowlanych. W konsekwencji należy przyjąć, że pytanie odnosi się do projektu zamiennego składanego w postępowaniu naprawczym celem zalegalizowania budowy prowadzonej z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego. W takim przypadku, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 lipca 2016 r. (sygn. akt II OSK 2827/14) projekt budowlany zamienny powinien dotyczyć całości inwestycji, a więc także wskazanych w pytaniu instalacji wewnętrznych.

Projekt zamienny

Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie sądowym projekt zamienny nie pełni funkcji inwentaryzacyjnej, ale określa sposób doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. Stwierdzonych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego nie można bowiem oceniać samodzielnie, abstrahując od całości obiektu budowlanego, bez uwzględnienia wzajemnego oddziaływania pozostałych jego elementów. Z tych przyczyn jak wskazuje przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ma on "uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych", co wymaga ich zobrazowania na tle całej inwestycji – zob. wyrok NSA z dnia 13 października 2016 r., II OSK 2355/15. W rezultacie projektant powinien w projekcie zamiennym wrysować planowane i wybudowane instalacje wewnętrzne.