Program CIP na rzecz konkurencyjności i innowacji powstał przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz pomoc dla biznesu na poziomie regionalnym.
Program CIP zachęca do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promuje wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Jego realizacja potrwa do końca 2013 r., ale część projektów wykracza poza datę obowiązywania programu.
Aby w pełni wykorzystać ofertę tego programu oraz zapewnić jak szeroki udział polskich podmiotów, w 2007 r. rząd przyjął program wieloletni. W jego ramach 30 polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network miało zapewnione wsparcie finansowe. Pomoc otrzymały również Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), informujące o instrumentach finansowych dostępnych w ramach programu CIP. KPK pomagają też w przygotowaniu i złożeniu wniosków aplikacyjnych.
Sieć Enterprise Europe Network zapewnia przedsiębiorcom m.in. pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii, udział w targach i misjach współfinansowanych przez Komisję Europejską, działania informacyjne i doradcze. W latach 2008-2012 z usług polskich ośrodków skorzystało ponad 100 tys. podmiotów, w misjach i wydarzeniach brokerskich wzięło udział ponad 3,3 tys. uczestników. Polskie ośrodki zamieściły we wspólnych bazach ponad 4,6 tys. ofert
współpracy biznesowej i technologicznej. Przyczyniły się także do zawarcia przez polskie firmy ok. 550 umów partnerskich.
Dzięki wsparciu Krajowych Punktów Kontaktowych 6 polskich pośredników finansowych zawarło umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym o łącznej maksymalnej kwocie gwarancji z budżetu UE ponad 29 mln euro. Zapewniło to finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości prawie 4 mld zł. Udostępnili oni dotychczas instrumenty finansowe z gwarancją unijną dla ponad 5 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorców. Instrumenty te będą dostępne również po 2013 r. Część umów zawartych przez polskie instytucje wykracza poza końcową datę obowiązywania programu CIP.
Efekty dotychczasowej działalności KPK to również ok. 170 złożonych wniosków z udziałem podmiotów polskich, z których ponad 40 zostało przyjętych do realizacji w ramach programu szczegółowego na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. To także ponad 680 projektów z udziałem podmiotów z Polski, z których ok. 130 zostało rekomendowanych do wsparcia w ramach programu szczegółowego dotyczącego inteligentnej energii.
W styczniu 2014 r. rozpocznie się realizacja nowego programu unijnego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm tzw. programu COSME. Na jego realizację przewidziane jest ponad 2 mld euro. Aż 60 proc. tej kwoty zostanie przeznaczone na ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. Ponadto COSME będzie wspomagał działalność sieci Enterprise Europe Network oraz wspierał poprawę konkurencyjności firm i promował przedsiębiorczość.