Przyczyn tak licznych nowelizacji jest kilka. Za najważniejszą autorzy uznali prace związane z gazem łupkowym i jego wydobyciem.

W dniu 9 czerwca 2012 r. została uchwalona nowa ustawa – Prawo geologiczne i górnicze. Już tylko ta okoliczność w pełni uzasadnia podjęcie badań naukowych nad zagadnieniami uregulowanymi w tym akcie prawnym, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ewentualne problemy praktyczne, które mogą wystąpić w związku ze stosowaniem tego aktu prawnego - piszą autorzy.

Jak wskazuje wydawca, w komentarzu dokonano analizy zagadnień dotyczących m.in.: własności górniczej i użytkowania górniczego, udzielania i cofania koncesji, odpowiedzialności za szkody górnicze, kwalifikacji geologicznych i górniczych, zasad prowadzenia prac geologicznych oraz funkcjonowania informacji geologicznej.

 

 
Czytaj: Ekspert: Polska potrzebuje polityki surowcowej

Tradycyjnie też na tle niektórych przepisów powstają problemy związane z ich wykładnią. Dokonanie właściwej oceny woli ustawodawcy wymaga nierzadko skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych - piszą autorzy.

Według wydawcy, publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność objętą uregulowaniami komentowanej ustawy, jak również dla organów, w kompetencjach których leżą sprawy z zakresu geologii i górnictwa, w tym organów: administracji górniczej, nadzoru górniczego i jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarz do ustawy zainteresuje również adwokatów i radców reprezentujących przedsiębiorców lub współpracujących z organami administracji publicznej, notariuszy zajmujących się kwestiami obrotu nieruchomościami oraz sędziów i prokuratorów. Może być również pomocna w badaniach naukowych nad prawem geologicznym i górniczym.