Jak wyrejestrować z ZUS pracownika, który nie podjął pracy?

Odpowiedź:
Osobę zgłoszoną do ubezpieczeń jako pracownika, z którą nie nawiązano skutecznie stosunku pracy, należy wyrejestrować z ubezpieczeń. W dokumencie ZWUA jako datę wyrejestrowania należy wskazać ten sam dzień, od którego dokonano zgłoszenia do ubezpieczeń.


Polecamy: ZUS skrupulatnie kontroluje firmy

Uzasadnienie:
W myśl przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku – art. 13 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s.. Ponadto pracownicy w tych samych terminach podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tak stanowi art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Płatnik składek jest obowiązany do zgłoszenia zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń od dnia nawiązania stosunku pracy oraz do wyrejestrowania ich z tych ubezpieczeń od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy (art. 36 u.s.u.s.). Zatem warunkiem objęcia ubezpieczeniami jako pracownika jest nawiązanie stosunku pracy.
W sytuacji, gdy nie doszło do skutecznego nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.  nie ma podstaw do objęcia danej osoby ubezpieczeniami  jako pracownika, jak również zgłoszenia jej w ZUS. Jeżeli pomimo tego płatnik dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń  jako pracownika osoby, która nie podjęła pracy, powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrejestrować taką osobę z ubezpieczeń . Z uwagi na brak powstania tytułu do ubezpieczeń należy dokonać wyrejestrowania od tej samej daty, od której osoba ta została zgłoszona do ubezpieczeń.

Przykład:
Płatnik dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu 0110xx na dokumencie ZUS ZUA ze wskazaniem daty powstania obowiązku ubezpieczeń 1 stycznia 2016 r.
Ubezpieczony nie podjął pracy i nie doszło do skutecznego zawarcia stosunku pracy.
Płatnik jest zobowiązany do wyrejestrowania w.w. z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA ze wskazaniem daty wyrejestrowania od 1 stycznia 2016 r.a