Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego
 
Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku złożenia wniosku w ZUS o weryfikację prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego pracownika, gdy przed wypłatą wynagrodzenia miesięcznego nie otrzymał jeszcze odpowiedzi z ZUS?
 
Zatrudnienie poniżej 20 osób, zwolnienie płatne przez pracodawcę w ramach 33 dni, za 1 tydzień, a za 2 kolejne przez ZUS.
 
Odpowiedź
Jeżeli ZUS nie zawiadomił pracodawcy o tym, że zaświadczenie lekarskie zostało wystawione niezgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń, brak jest podstaw do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
 
Uzasadnienie
Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, która przeprowadzana jest przez lekarzy orzeczników ZUS (art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.) – dalej u.ś.p.). Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego Lekarz orzecznik ZUS po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją medyczną i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego może określić wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim i w takim przypadku za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność (art. 59 ust. 7 u.ś.p.). Zaświadczenie lekarskie traci ważność także w razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie określonym w wezwaniu ZUS (art. 59 ust. 6 u.ś.p.). Pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia chorobowego, a ZUS ma obowiązek poinformować pracodawcę o wyniku takiej kontroli (art. 59 ust. 12 u.ś.p.). Na podstawie otrzymanych od ZUS wyników kontroli pracodawca podejmuje decyzję, co do zasadności wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Tym samym, jeżeli ZUS nie zawiadomił pracodawcy o tym, że zaświadczenie lekarskie zostało wystawione niezgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń, brak jest podstaw do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia chorobowego.