Pytanie:
Czy zakład, którego działalność wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, może wnioskować o wydanie pozwolenia na czas nieokreślony?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.

Powyższe oznacza, że organ ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację nie wnioskuje inaczej, powinien wydać pozwolenie zintegrowane na czas nieokreślony. Dlatego też wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na czas nieokreślony jest zbędny i nie ma znaczenia w postępowaniu w sprawie wydania lub zmiany decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.

Jeżeli prowadzący instalację chce podkreślić, że pozwolenia ma być wydane na czas nieokreślony, to może we wniosku zawrzeć informację, np. „nie wnioskuję o inny termin obowiązywania pozwolenia niż wynika z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska".