Pytanie:
Czy stroną postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód w sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących jest również właściciel pomostu usytuowanego na tym zbiorniku?

Odpowiedź:
Na podstawie art. 127 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) właściciel pomostu jest stroną postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w sztucznym zbiorniku wodnym, bowiem jest właścicielem istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.