Czy według nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy wyłącznie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji?


Odpowiedź:

Przepisy u.o., w zasadzie nie regulują kwestii pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostało "przeniesione" do Działu IV- Pozwolenia na prowadzanie do środowiska substancji lub energii ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).


Takie umiejscowienie regulacji dotyczącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwala wnioskować, iż tego rodzaju pozwolenie jest jednym z tzw. "pozwoleń emisyjnych", a zatem wydawanych w związku z eksploatacją instalacji.


Zgodnie z nowelizacją, która obowiązuje od 23 stycznia 2013 r., pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest wówczas, gdy eksploatacja instalacji będzie powodowała wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.