Inwestorzy występujący z wnioskiem o pozwolenie na budowę spotykają się często z problemem niekorzystnej dla nich interpretacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mówiących o sposobie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Chodzi mianowicie o sytuację, gdy w planie miejscowym jest zapisane, że nowo powstające budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, podczas gdy na danym terenie nie ma takich sieci, a gmina nawet nie ma w planach ich wybudowania.


Pojawia się wówczas problem, czy jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt budowlany przewiduje wybudowanie na terenie działki studni oraz zbiornika na ścieki.

Organy administracji, dokonując oceny zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dochodzą niejednokrotnie do wniosku, że rozwiązanie w postaci indywidualnego ujęcia wody i przydomowych metod oczyszczania ścieków nie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego.


W rezultacie, inwestorzy spotykają się z odmową wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie jest to postępowanie prawidłowe, o czym świadczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2008 r. (sygn. akt II SA/Łd 814/07), który wart jest dokładnego omówienia.

Pełna treść artykułu pt. Pozwolenie na budowę także gdy sieć wodociągową i kanalizacyjną wybuduje inwestor dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl