Do produkcji paliw alternatywnych wykorzystywany jest odpad o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – powstały w procesie segregacji zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych 20 03 01. W tym samym procesie technologicznym wykorzystywane są również wysokokaloryczne frakcje odpadów przemysłowych o różnych kodach.

W procesie produkcji powstaje "produkt gotowy" w postaci paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz "produkt uboczny" o kodzie 19 12 12. Brak jest możliwości innego sklasyfikowania "produktu ubocznego". Zawiera on zarówno pozostałości z odpadów przemysłowych, jak i pozostałości, które pochodziły z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

Pozostałości ze zmieszanych odpadów komunalnych wykorzystywane w procesie pochodzą z regionu A, odpady przemysłowe z różnych regionów gospodarki odpadami, natomiast produkcja paliw odbywa się na terenie regionu B.

Czy w związku z powyższym, biorąc pod uwagę najnowsze przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., "produkt uboczny" o kodzie 19 12 12 po produkcji paliw alternatywnych może być skierowany do unieszkodliwienia poprzez składowanie w innym regionie gospodarki odpadami, niż region A, czyli ten, z którego pochodziły pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

"Produkt uboczny" o kodzie 19 12 12 powstały w procesie produkcji paliwa alternatywnego może być skierowany do unieszkodliwienia poprzez składowanie w regionie B (lub w innym regionie, jeśli jest to uzasadnione).


Uzasadnienie:

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych mogą być wykorzystane w innym regionie niż ten, w którym zostały wytworzone. Nie wolno jedynie tych odpadów składować w regionie innym niż ten w którym zostały wytworzone. Jeśli odpad 19 12 12 został przekazany do odzysku w instalacji w innym regionie w celu przetworzenia go wraz z innymi odpadami do produkcji paliwa alternatywnego (19 12 10), to pozostałości poprocesowe po produkcji paliwa alternatywnego nie muszą być unieszkodliwione w regionie, w którym wytworzono odpad 19 12 12 w wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Mogą być on unieszkodliwione w tym regionie, w którym zostały wytworzone. Przepis art. 9 ust. 6 pkt u.o. zakazuje zbierania oraz przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Nie zakazuje natomiast odzysku pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w innym regionie. Ponadto, odpad 19 12 12 powstały w procesie produkcji paliwa alternatywnego, nie jest tożsamy z pozostałościami poprocesowymi, jakie wytworzono w wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, mimo oznaczenia ich tym samym kodem.