Prawo ochrony środowiska reguluje zasady działania następujących funduszy: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: „powiatowe fundusze ochrony środowiska”) oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400 p.o.ś.). Powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 403 ust. 1 p.o.ś.), a ich przychody są gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych (art. 403 ust. 2 p.o.ś.).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 – dalej: u.f.p.), funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Należy zaznaczyć, że Ustawa o finansach publicznych w art. 29 ust. 9 dopuszcza określenie w Ustawie budżetowej innego przeznaczenia środków funduszu niż określone w ustawie tworzącej fundusz (w przypadku powiatowego funduszu ochrony środowiska ustawą taką jest Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z art. 29 ust. 2 u.f.p., fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Jak już była mowa powyżej, w przypadku powiatowego funduszu ochrony środowiska ustawodawca zdecydował, że fundusz ten będzie stanowił wyodrębniony rachunek bankowy i nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Gospodarka finansowa powiatowego funduszu ochrony środowiska

Art. 29 ust. 5 u.f.p. stanowi, że podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy, w którym ujmuje się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej. Zgodnie z art. 165 ust. 4 u.f.p., plany przychodów i wydatków samorządowych funduszy celowych zawiera uchwała budżetowa odpowiedniego organu samorządu. W związku z powyższym, plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska stanowi element uchwały budżetowej podejmowanej przez radę powiatu na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. – dalej: u.s.p.).