Zwyczajowo rząd spotyka się co tydzień, we wtorek. W trakcie kampanii wyborczej i premierowi, i ministrom brakowało jednak czasu na regularne posiedzenia. We wtorek 14 lipca spotkali się bowiem po raz pierwszy od prawie miesiąca - ostatnie posiedzenie przed wyborami odbyło się 16 czerwca. Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu:  projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,  a także rozporządzenie dotyczące programu pomocowego dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej.

Czytaj również: Odbiurokratyzowanie procedur przyspieszy szacowanie szkód w rolnictwie >>

 


Dotacje dla rolników dotkniętych epidemią

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Czytaj w LEX: Koronawirus: unijne pieniądze dla rolników i MŚP >

Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w zeszłym roku.  Pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych:

  • w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy;
  • którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule  de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;
  • którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania alb siedzibę producenta rolnego. Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia. Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.  Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ten program wymaga jednak notyfikacji przez Komisję Europejską. Dlatego jednocześnie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Czytaj w LEX: Gwarancje spłaty kredytów zaciąganych przez rolników i przetwórców produktów rolnych i nierolnych udzielane z Funduszu Gwarancji Rolnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego >

Nowe zasady prowadzenia rejestrów

Ponadto rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Mają dostosować polskie prawo do unijnego i zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Ponadto minister rolnictwa zyska nowe uprawnienia. Będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych, zatwierdzał realizowane przez nie programy hodowlane.  Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących >