Kapituła Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski nadaje prawo do oznaczania znakiem wyrobów i usług, które: są bezpieczne dla człowieka i środowiska, nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi lub funkcjonowania ekosystemów, spełniają wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa odnoszące się do danej grupy produktów, podlegają stałej kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie jakości i przestrzegania procedur wytwarzania.

1. Eko-znak – certyfikat ekologiczny

Polski znak ekologiczny powstał w 1996 r. na wniosek Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). W ramach krajowego systemu badań i certyfikacji zastrzeżony przez PCBC Eko-znak mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne, wytwarzane przy wykorzystaniu technologii odpowiadających najwyższym standardom w zakresie ochrony środowiska, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, użytkowania i utylizacji oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu..

System certyfikacji na Eko-znak jest dostosowany do systemu ekoznakowania w Unii Europejskiej. Podstawą certyfikacji na ten znak są wymagania dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych, określone w kryteriach dla danej grupy wyrobów.
Zgodnie z decyzją Komitetu ds. Eko-znaku i Ecolabel, system przyznawania Eko w Polsce jest oparty na tych samych kryteriach dla wyrobów i usług, które są zawarte w decyzjach Komisji ustanawiających kryteria ekologiczne w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego (Ecolabel), który ma promować produkty wywierające ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu życia. Dzięki tej decyzji wnioskodawcy mogą otrzymać obydwa znaki jednocześnie, na korzystnych warunkach finansowych.