Odpowiedź: praktyce podstawa opodatkowania w przypadku zbycia udziałów określana jest na podstawie umowy, ale nie może ona odbiegać od wartości rynkowej (nie nominalnej) takich praw.

Uzasadnienie: w myśl zasady zapisanej w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Z kolei przepis art. 6 ust. 2 u.p.c.c. stanowi, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
W praktyce podstawa opodatkowania w przypadku zbycia udziałów określana jest na podstawie umowy ale nie może ona różnić się od wartości rynkowej (nie nominalnej) takich praw, gdyż formalnie to właśnie wartość rynkowa wyznacza podstawę opodatkowania.