Odpowiedź:
Przepisy bhp zabraniają pracy podczas deszczu lub burzy m.in. przy eksploatacji rusztowań i ruchomych podestów roboczych, które są wykorzystywane do montażu konstrukcji stalowych. Przepisy te nie określają, ile czasu powinno upłynąć po burzy, aby można było kontynuować przerwaną pracę.

Słownik języka polskiego PWN definiuje burzę jako gwałtowne opady deszczu połączone z silnym wiatrem, grzmotami i piorunami. W związku z tym należy przyjąć, że pracę na konstrukcjach stalowych można kontynuować po całkowitym ustaniu zjawisk towarzyszących burzy.

Każdorazowo po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie montowanych i pomocniczych (tymczasowych) konstrukcji stalowych oraz wpłynąć na ich stabilność, kierownik robót lub wyznaczona przez niego osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, powinna sprawdzić stan tych konstrukcji przed wznowieniem prac pod kątem wykrycia i usunięcia ewentualnych uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zgodnie z § 214 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – dalej r.b.r.b., roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dalej r.b.i.o.z. Część opisowa planu bioz powinna zawierać w szczególności m.in. informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, a także wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń (§ 3 ust. 3). Do zagrożeń dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę na konstrukcjach stalowych należy zaliczyć niekorzystne warunki pogodowe, w tym gwałtowny deszcz z wyładowaniami atmosferycznymi, czyli burzę.

Według § 123 r.b.r.b., montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Ponadto zgodnie z § 127 r.b.r.b. rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami