Platforma będzie stanowić forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów. Pod adresem www.ppp.gov.pl uruchomiony zostanie nowy portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, poświęcony zagadnieniom związanym z Partnerstwem publiczno-prywatnym. Dzięki partnerskiej współpracy z innymi jednostkami, będą na nim sukcesywnie umieszczane informacje i omówienia doświadczeń zdobytych przy przygotowywaniu projektów pilotażowych. Celem działania Platformy PPP jest bardziej efektywna administracja - poprzez wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów oraz zmniejszenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające.

Dzięki Platformie PPP łatwiejsza będzie także skuteczna realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie sektora publicznego w celu przygotowania dobrych projektów na następną perspektywę finansową 2014 – 2020 oraz ośmielenie administracji publicznej do stosowania modelu PPP i stworzenie warunków do swobodnego, kreatywnego działania dobrze przygotowanej i zorganizowanej kadry.

Sygnatariuszami Porozumienia są:
· Minister Edukacji Narodowej,
· Minister Finansów,
· Minister Infrastruktury,
· Minister Rozwoju Regionalnego
· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
· Minister Sportu i Turystyki,
· Minister Sprawiedliwości,
· Minister Środowiska,
· Minister Zdrowia,
· Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
· Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
· Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
· Prezydenci miast: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Sopotu, Warszawy, Wrocławia,
· Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich,
· Prezes Unii Miasteczek Polskich,
· Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
· Prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest rozwijającą się formą współpracy między instytucjami publicznymi a sektorem prywatnym. Oferuje wiele korzyści:
· wymusza lepsze przygotowanie projektów, terminowość i oszczędności w ich wykonaniu,
· lepiej wykorzystuje kompetencje poprzez podział zadań i ryzyka pomiędzy sektor publiczny i prywatny,
· uwzględnia pełen cykl życia projektu,
· łączy odpowiedzialność za inwestycję z eksploatacją infrastruktury,
· uwzględnia pełen rachunek korzyści, kosztów budowy i użytkowania infrastruktury oraz
· zachęca do poszukiwania różnych źródeł finansowania.
· Sektor prywatny wnosi: dodatkowy kapitał, toteż więcej środków publicznych może być przeznaczonych na inne cele.
· Sektor publiczny wnosi: pewność długotrwałych przepływów pienięŜnych ze źródeł publicznych.