Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł.
Pula środków przeznaczonych na odwołania wynosi 5% budżetu.
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia wydatków projektu w części nieobjętej wsparciem.
Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.