Konieczność nowelizacji ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244) wynika ze zmian regulacji europejskich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 1) zobowiązała kraje UE do uregulowania m.in.: - definicji metody redukcji emisji, jako alternatywy dla stosowania paliw niskosiarkowych, - zakresu oraz sposobu i terminu składania przez armatora wniosku o testowanie metod redukcji emisji, - zakresu oraz sposobu i terminu wydawania, odmowy, cofania pozwolenia wydawanego armatorowi przez dyrektora urzędu morskiego na testowanie metod redukcji emisji, - procedury zmiany paliwa na statkach oraz konieczności prowadzenia związanej z tym dokumentacji, - postępowania kapitana statku w przypadku braku możliwości zakupu paliwa o wymaganej zawartości siarki, - sposobu publicznego udostępniania przez dyrektora urzędu morskiego listy dostawców paliw żeglugowych, - uwzględnienia w systemie kar korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia lub powtarzalności naruszeń oraz uwzględnienia sytuacji odstąpienia od wymierzenia kary, gdy przedstawione wykazy i okazane dowody wykazały, że nie było możliwe nabycie paliwa żeglugowego zawierającego dopuszczalną zawartość siarki.

Od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające po takich obszarach jak m.in.: Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Karaibskie, kanał La Manche oraz wody wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej (strefa ECA) – będzie obniżona i może wynosić 0,1 proc. Obecnie na tych obszarach żeglugowych można stosować paliwa z zawartością siarki na poziomie 1 proc.

Nowa regulacja wspólnotowa oznacza zaostrzenie wymogu dotyczącego zawartości siarki w paliwie morskim. Stąd niezbędne są zmiany, które ułatwią armatorom wywiązanie się z tego obowiązku, ustanowią nowe procedury i kary za naruszenia przepisów ustawowych. Nowe normy w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, o których mowa w dyrektywie 2012/33/UE zostaną określone w zmienionym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym. Projekt ustawy został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.