Czy powinien wydać decyzję częściową na usunięcie drzew, a w przypadku krzewów cisa (jako gatunku chronionego) zawiesić postępowanie do czasu, aż wnioskodawca uzyska zgodę na zniszczenie gatunków chronionych?

Czy może całkowicie zawiesić postępowanie, aż inwestor uzyska zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie cisów?

Odpowiedź:

Organ może wydać decyzję częściową dotyczącą usunięcia czterech drzew. W pozostałej części postępowanie może zostać zawieszone do czasu uzyskania zezwolenia RDOŚ na zniszczenie rośliny objętej ochroną (cisa pospolitego). Wydanie decyzji częściowej przewiduje art. 104 § 2 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Wydanie takiej decyzji nie kończy jednak postępowanie w sprawie, nawet jeżeli decyzja częściowa stała się ostateczna.

Uzasadnienie:

Zasadą w postępowaniu administracyjnym powinno być rozpatrzenie i rozstrzygnięcie całej sprawy administracyjnej co do jej istoty jedną decyzją administracyjną. Kodeks przewidując wydanie decyzji częściowej, nie określa żadnych przesłanek dopuszczalności wydania decyzji częściowej. Należy w związku z tym przyjąć, że dopuszczalność wydania takiej decyzji wiąże się z charakterem sprawy. Jeśli sprawę można podzielić na dwa lub więcej postępowań i "możliwe będzie rozstrzyganie kolejno co do istoty o kilku elementach składających się na całe uprawnienie lub obowiązek" (tak J. Borkowski (w:) Komentarz, 1996, s. 454). Decyzja częściowa może być wydana wówczas, gdy część sprawy jest już na tyle wyjaśniona, że może być przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Decyzja częściowa nieostateczna kończy sprawę w danej instancji jedynie w części objętej rozstrzygnięciem i w związku z tym może być zaskarżona tylko w tym zakresie w drodze odwołania (wyrok NSA z dnia 8 grudnia 1981 r., II SA 782/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 127). W przedmiotowym postępowaniu organ może wydać zezwolenie na wycinkę drzew (albo odmówić wydania zezwolenia), jeśli zebrany materiał dowodowy na to pozwala. Jeśli drzewa nie są objęte ochroną, ani nie rosną np. w pasie przydrożnym, to organ w ramach własnych kompetencji może dokonać rozstrzygnięcia.