Pytanie:
W jakim terminie od wpływu wniosku należy wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie zmian prawa budowlanego - art. 30 ust. 5aa pr. bud.?

Organ ma na wniesienie sprzeciwu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia robót, a przed upływem tego terminu może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wydania sprzeciwu na zgłoszenie. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego na wydanie zaświadczenia organ ma 7 dni (art. 217 k.p.a.).

Czy w przypadku, gdy inwestor wystąpi ze zgłoszeniem robót i wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wydania sprzeciwu do tego zgłoszenia (żądanie wydania zaświadczenia złożone równocześnie ze zgłoszeniem) organ ma na rozpatrzenie zgłoszenia 7 dni?

Czy organ może przed upływem terminu 21 dni, a więc np. w 20 dniu od wpływu zgłoszenia, wydać takie zaświadczenie?

Odpowiedź:
Do wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. nie jest potrzebny wniosek. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje to zaświadczenie z urzędu. Organ na wydanie zaświadczenia ma 21 dni. Z upływem tego okresu organ administracji architektoniczno-budowlanej traci uprawnienie do wydania zaświadczenia z urzędu w oparciu o art. 30 ust. 5aa pr. bud.

Uzasadnienie:
Zaświadczenie wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w trybie art. 30 ust. 5aa pr. bud. nie jest klasycznym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 i nast. k.p.a. wydawane jest na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie m.in. ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego – zob. art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. Natomiast zaświadczenie wydawane w oparciu o art. 30 ust. 5aa pr. bud. jest szczególnym rodzajem zaświadczenia wydawanym fakultatywnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej z urzędu. Przepisy k.p.a. odnoszą się wyłącznie do zaświadczeń wydawanych na żądanie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenie. Organ wydający takie zaświadczenie potwierdza określone fakty lub stan prawny. Tym samym do zaświadczeń wydawanych na podstawie art. 30 ust. 5aa pr. bud. nie będzie miał zastosowania art. 217 § 3 k.p.a. stanowiący, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. W przypadku zaświadczeń z art. 30 ust. 5aa pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej związany jest terminem 21 dni. Przed upływem tego terminu, organ po przeanalizowaniu całej dokumentacji, może z urzędu, wydać stosowne zaświadczenie. Do wydania zaświadczenie nie jest konieczny wniosek inwestora. Wpłynięcie takiego wniosku nie rodzi po stronie organu obowiązku wydania zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, zatem w terminie wskazanym w art. 217 § 3 k.p.a. W konsekwencji organ może wydać zaświadczenie w 20 dniu od wpływu zgłoszenia.

Powodem odmowy wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nie powinna być okoliczność, że wnioskodawca złożył w tej sprawie pismo przed upływem 21 dni. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje zaświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 pr. bud. Jako podstawę prawną wydanego zaświadczenia można wskazać art. 30 ust. 5aa pr. bud. w zw. z art. 217 § 2 k.p.a. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami