W rozporządzeniu określono wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. Określono też wymagania dla odpadów powstających z tych procesów.

Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będą kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania. Z tym, że wydzielona frakcja o wielkości co najmniej 0–80 mm ulegająca biodegradacji oznaczona kodem 19 12 12, wymaga zastosowania procesów biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowych, które określone zostały w rozporządzeniu.

Właściciele instalacji już istniejących, tych w budowie, a także instalacji, dla których przed dniem 9 października 2012 r. wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mają 36 miesięcy na dostosowanie ich do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 9 października 2012 r.