W tej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał zarządzenie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 254), jest także dostępne na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

W 2007 r. obszar Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 został uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW). W jego skład wchodzi zespół XVIII wiecznych budowli obronnych, otoczonych lasem, na terenie miejskiego parku, będących miejscem zimowania nietoperzy. Obszar wyznaczono w celu ochrony siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum oraz zachowania zimowiska gatunków nietoperzy - mopka Barbastella barbastellus i nocka orzęsionego Myotis emarginatus.

W ramach prac nad projektem planu określono zagrożenia dla ww. gatunków i siedlisk, cele ochrony oraz zadania ochronne, których wykonanie zapewni dogodne warunki zimowania nietoperzy oraz pozwoli na zachowanie ww. siedlisk przyrodniczych.