Pytanie Użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Pod jakim kodem należy przyjąć z gospodarstwa rolnego opakowania po nawozach, które mają znak, że są robione z PP? Gdzie należy przyjąć taki odpad, na CPSZOK czy na RIPOK?

Odpowiedź

Opakowanie oznaczone symbolem PP to tzw. polipropylen. Uważa się go za jedno z dwóch tworzyw najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia. Jest to tworzywo sztuczne. Opakowanie takie oznacza się kodem 15 01 02.

 

Przeczytaj też: WSA: Za odpady płaci ten, kto je wytwarza, czyli nie zawsze właściciel nieruchomości >

 

Opakowanie po nawozach z tworzywa z polipropylenu, mimo że wytworzone w gospodarstwie rolnym (na terenie nieruchomości niezamieszkałej), można uznać za odpad komunalny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, ze względu na to, że odpady tego rodzaju powstają również w gospodarstwach domowych, np. w przydomowych ogrodach, rodzinnych ogrodach działkowych. Nie jest to odpad niebezpieczny.

Właściciel nieruchomości rolnej może przekazać go do PSZOK, jeśli PSZOK przyjmuje tego rodzaju odpady. Decyduje o tym uchwała rady gminy podejmowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 


 

Odpad może zostać odebrany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i przekazany do RIPOK, jeśli przedsiębiorca działa na podstawie umowy zawartej z wójtem przewidującej wyłącznie odbiór odpadów albo do innej instalacji przetwarzającej odpady tego rodzaju, jeśli odpad odbiera przedsiębiorca działający na podstawie umowy przewidującej odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przedsiębiorca działający poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi może odpad przekazać do dowolnej instalacji, w tym niebędącej RIPOK.

Uwagi: Opakowania oznaczone symbolem PP to cenny surowiec wtórny.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Karta przekazania odpadów - pobierz WZÓR >>

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych - pobierz WZÓR >>

Jakie kody odpadów zaliczane są do złomu? >>

Jaki kod odpadu należy nadać lepikowi? >>