Rozporządzenie określa szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).

Uregulowano w nim sposób ustalania liczby sesji aukcji, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji, sposób określenia ceny minimalnej uprawnienia do emisji oraz sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej aukcji.