Właściciel nieruchomości zwrócił się o jej zwrot, podnosząc, że nie została ona wykorzystana na cel wywłaszczenia. Po rozpatrzeniu wniosku prezydent miasta orzekł o zwrocie nieruchomości. Jednocześnie zobowiązał Skarb Państwa do zwrotu na rzecz właściciela kwoty stanowiącej różnicę między zwaloryzowanym odszkodowaniem a stopniem zmniejszania wartości zwracanego gruntu.

W odwołaniu od decyzji skarżący zarzucił, że bezpodstawnie odszkodowanie pomniejszono o kwotę zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej, które nigdy nie zostało wypłacone.

WSA stwierdził, iż rozstrzygnięcie skargi sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy prawidłowo rzeczoznawca wyliczył wielkość zmniejszenia wartości zwracanych nieruchomości dla pomniejszenia odszkodowania ustalonego zgodnie z treścią art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.). WSA przypomniał, że w świetle treści art. 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma możliwości przyznania przy zwrocie nieruchomości odszkodowania od Skarbu Państwa lub gminy na rzecz właściciela nieruchomości w dniu zwrotu, bez względu na stan nieruchomości zwracanej i bez względu na ewentualny stopień i wyrażaną kwotowo wartość zmniejszenia jej wartości.

Zdaniem WSA strona faktycznie żądała, aby w rozliczeniach, niezależnie od otrzymanego zwrotu nieruchomości, otrzymała jeszcze odszkodowanie od Skarbu Państwa. Takiej możliwości przepisy omawianej ustawy z zdaniem WSA nie przewidują. Ustawodawca zakłada, że wywłaszczony otrzymał odszkodowanie odpowiadające rzeczywistej wartości wywłaszczonej nieruchomości. Faktycznie zatem takie żądanie zmierzałoby do otrzymania ponownego odszkodowania za tę samą nieruchomość w całości lub w części. Jeżeli składający wniosek o zwrot uważa, że zwracana nieruchomość nie przedstawia żadnej wartości lub też iż w wyniku dokonania jej zwrotu poniesie szkodę majątkową to po prostu może zrezygnować z żądania zwrotu. W konsekwencji bez względu na wyrażoną kwotowo wielkość zmniejszenia wartości zwracanej nieruchomości, może ona podlegać kompensacie zgodnie z art. 140 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy, jedynie do kwoty zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego za wywłaszczoną nieruchomość.

Na podstawie: Wyrok WSA w Gliwicach z 20 października 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 453/10, prawomocny