W jaki sposób użytkownik paneli podłogowych powinien postąpić z odpadami powstałymi podczas ich montażu?
Resztki paneli podłogowych stanowią odpady, które, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, można byłoby sklasyfikować np. pod kodem 03 01 05, obejmującym trociny, wióry, ścinki, drewno, a także płytę wiórową i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (tzn. niezawierające substancji niebezpiecznych).
W przypadku tego rodzaju odpadów powstających w gospodarstwach domowych można byłoby rozważyć klasyfikację pod kodem 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (a zatem również niezawierające substancji niebezpiecznych). Odpady sklasyfikowane pod kodem 03 01 05 stanowiące płytę wiórową i/lub fornir, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania (odzysku) w procesie R 14 - tj. do wykonywania napraw i konserwacji. Niestety odpady płyty wiórowej i/lub forniru nie zostały dopuszczone do wykorzystania przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami jako paliwo.

Odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 38, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia również można może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykonywania napraw i konserwacji, jednak wykorzystanie jako paliwa w przypadku paneli (z uwagi na ich pokrycie powłokami ochronnymi lub impregnatami) nie zostało dopuszczone. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach, przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem w świetle przywołanej definicji oraz zakładając, że panele o których mowa w pytaniu nie zawierają substancji niebezpiecznych (ew. powłoka lakiernicza lub klej są utwardzone), można byłoby tego rodzaju odpad skierować do odpadów komunalnych.