Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Rozporządzenie r.w.t. stanowi w § 23 "Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (...)".


Czy właściwe jest projektowanie miejsca przeznaczonego na gromadzenie odpadów stałych w odległości 3 m od budynku mieszkalno-usługowego (nie jest to w zabudowie wielorodzinnej), przy czym w ścianie tego budynku nie ma od strony tego miejsca zlokalizowanych żadnych okien do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jedynie drzwi prowadzące na klatkę schodową?

Czy odległość 10 m (jak w rozporządzeniu) należy stosować do całej bryły budynku czy należy ją rozpatrywać w kategorii odległości od okien i drzwi z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką, z zastrzeżeniem, że zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.


Przepis ten wyraźnie mówi odległości pomiędzy pojemnikami lub kontenerami na odpady stałe a "oknami i drzwiami do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi". W analizowanym stanie faktycznym miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów ma być położone 3 m od drzwi budynku, w którym ewidentnie znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.


Fakt, że jest to budynek mieszkalno-usługowy nie ma tutaj znaczenia. Tego rodzaju lokalizacja miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów będzie niezgodna z ww. przepisem r.w.t. Odległość, o której mowa w przepisie należy liczyć w najkrótszej możliwej odległości pomiędzy miejscem składowania odpadów a płaszczyzną drzwi prowadzących do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.