W dniu 2 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d. - w zakresie limitu przychodów, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej. Obecnie limit ten wynosi 150.000 euro (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d. - w brzmieniu obecnie obowiązującym), jednak z nowym rokiem ma on zostać podwyższony do równowartości 250.000 euro (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 u.z.p.d. w brzmieniu jakie ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.), tj. dla 2017 r. 1.074.400 zł. Wejście w życie nowych przepisów spowoduje zatem, że w 2017 r. z opodatkowania w formie ryczałtu będą mogli korzystać podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy w 2016 r.:
a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.074.400 zł, lub

b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 1.074.400 zł.