Pytanie
Przedsiębiorca w okresie od stycznia 2000 do maja 2010 r. dokonywał odliczeń podatku VAT od wydatków na wytworzenie (wybudowanie) środka trwałego - budynku warsztatu. Oddanie części budynku do użytkowania nastąpiło na mocy decyzji na użytkowanie częściowe obiektu z dnia 5 sierpnia 2004 r. Wpisanie obiektu do ewidencji środków trwałych nastąpiło 1 czerwca 2009 r. i rozpoczęły się odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorca zmarł 18 marca 2011 r., po czym w dniu 19 marca 2011 r. wdowa i dwaj synowie, wnosząc swoje ułamkowe udziały w masie majątkowej stanowiącej majątek przedsiębiorstwa jako wkłady, zawiązali spółkę cywilną, otrzymawszy w dniu 23 marca 2011 r. indywidualne wpisy w EDG jako wspólnicy spółki cywilnej X. De facto, kontynuowali działalność po przedsiębiorcy, kontynuują amortyzację obiektu. W czasie spółki X nie były już czynione odliczenia VAT od wydatków na budowę, za wyjątkiem drobnych prac remontowych. W perspektywie kilku lat będzie wydany nakaz rozbiórki obiektu w związku z inwestycją drogową. Obiekt stoi w korytarzu drogowym, tj. w terenie, który w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego był od lat 70. XX w. rezerwowany pod drogę.
Budynek był wzniesiony na tzw. tymczasowym pozwoleniu na budowę; skutki dla właściciela przewidziane są w art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (właściciel, otrzymawszy decyzję o nakazie rozbiórki, rozbiera taki obiekt na własny koszt i bez odszkodowania), Od kiedy biegnie okres korekty podatku naliczonego (odliczonego) i czy powstanie obowiązek korekty, jeśli w tym okresie nastąpi rozbiórka obiektu?