Czy zapis obecnego projektu rozporządzenia w sprawie instalacji podlegających IPPC punkt 6 podpunkt 13 "instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego" odnosi się do każdej oczyszczalni ścieków (z wyjątkiem komunalnych) przyjmującej ścieki z instalacji IPPC, również takich znajdujących się na terenie zakładu posiadającego pozwolenie zintegrowane? Czy tylko tych prowadzonych przez niezależnego operatora, zgodnie z zapisem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334 z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 17) – dalej dyrektywa IED?

Odpowiedź:

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) nie wymienia się wymienia się instalacji do oczyszczania ścieków.W załączniku I do dyrektywy IED pod pozycją 6.11. wymienia się oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG (dotyczy oczyszczalni komunalnych) i pochodzących z instalacji objętych rozdziałem II, prowadzonych przez niezależnego operatora.


Również w ściśle związanym z instalacjami IPPC rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. U. UE L 33 z dnia 4 lutego 2006 r., s. 1) w załączniku I pod pozycją 5.g. wskazano niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w niniejszym załączniku.


Nie powinno być więc wątpliwości, że zapis w projekcie rozporządzania Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości pod pozycją 6.13. załącznika, tj. instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, powinien dotyczyć wyłącznie niezależnych operatorów.


Moim zadaniem instalacja znajdująca się na terenie zakładu przyjmująca ścieki z instalacji IPPC powinna być uwzględniona w pozwoleniu zintegrowanym jako powiązana technologicznie z instalacją podstawową, wydanym dla instalacji, z której ścieki pochodzą.


W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zapisano, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z transpozycji dyrektywy IED, która zastąpiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. UE L 24 z dnia 29 stycznia 2008 r., s. 8), stąd zapisy w rozporządzeniu powinny być zgodne z zapisami dyrektywy implementowanej do przepisów krajowych.


Jednak proponowany zapis według mnie nie jest precyzyjny i budzi wątpliwości – powinien zostać doprecyzowany.