Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek urządzenia w zakładzie pracy, zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku, pomieszczenia z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek (§ 39 ust. 1).

Czy ten zapis odnosi się również do budynków biurowych?

 


Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 39 ust. 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p. w zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.


Zgodnie z treścią § 2 pkt 7a r.b.h.p. przez teren zakładu pracy należy rozumieć przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy. Zapis ten odnosi się zatem do wszystkich zakładów pracy, a zatem również do zakładów pracy mieszczących się w budynkach biurowych. Załącznik 3 wskazuje bowiem ogólnie na wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, nie ograniczając w tym przypadku zakresu obowiązywania tych przepisów do określonego rodzaju budynków lub obiektów o określonym przeznaczeniu. Zakład pracy w pomieszczeniu czy budynku biurowym będzie również wymagał zastosowania regulacji, o której mowa w załączniku nr 3 do r.b.h.p.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .