Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Wpłynęło zgłoszenie postawienia blaszanego obiektu budowlanego z bramą. Inwestor chce usytuować go w granicy działki i twierdzi, że jest to budowla ponieważ posiada dach, jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i nie posiada fundamentów ponieważ jest położony na ziemi. W budynku inwestor chce przy otwartych drzwiach pić kawę i odpoczywać, będzie użytkował go wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, budowla nie będzie pełnić funkcji innej niż rekreacyjno-wypoczynkowa.
Czy taki obiekt budowlany możemy potraktować jako budowlę o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i usytuować w granicy działki tak jak w przypadku wiaty o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej?

 

Odpowiedź
Opisany przypadek jest typowym przykładem próby obejścia norm wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Zgodnie bowiem z treścią § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 r.w.t. lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Obiekt, o którym mowa nie jest wiatą. Jest to obiekt (budowla) naziemny spełniający funkcję użytkową budynku, z tą różnicą, że nie posiada on fundamentów i może być przeniesiony na inne miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że funkcja tego obiektu jest identyczna jak funkcja budynku. Stąd – zgodnie z treścią § 2 ust. 1 r.w.t. – przepis powyższy dotyczący odległości należałoby stosować rygorystycznie również wobec tego rodzaju obiektów. Rozporządzenie r.w.t. należy bowiem stosować przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Gdyby dany obiekt był faktycznie wiatą, to nie wymagałby – jak wynika z orzecznictwa – zachowania odległości minimalnych wynikających z rozporządzenia. Jest to jednak obiekt innego typu, spełniający jak się wydaje funkcje budynku. 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .