Zgodnie z art. 347 Prawa ochrony środowiska (poś) podmiot, który nie zamieszcza na wprowadzonych do obrotu  jednorazowych plastikowych naczyniach i sztućcach informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko, podlega karze grzywny.  Przepis ten odsyła do art. 170 poś. Zgodnie z nim Minister Środowiska powinnien wydać rozporządzenie, w którym określi produkty z tworzyw sztucznych, na których należy zamieszczać stosowną informację. Minister może też uregulować sposób jej zamieszczania i treść. W tej kwestii ma się kierować „koniecznością zapewnienia konsumentom możliwości łatwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska”. W rozporządzeniu można także ustalić wielkość informacji, jej wzór, grafikę i kolory.

Wykroczenie tylko za sztućce i naczynia

Delegacja do wydania rozporządzenia art. 170 poś wspomina o „produktach z tworzyw sztucznych”. Natomiast art. 347 poś jasno wskazuje, że karane będzie zaniechanie obowiązkowi informacyjnemu wyłącznie w stosunku do naczyń i sztućców. Oznacza to, że wprowadzenie do obrotu innych produktów z tworzyw sztucznych i niezamieszczenie na nich informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko nie będzie karane grzywną.

Nie ma kary bez rozporządzenia

Art. 170 poś w kluczowych § 1 i § 3 stanowi, że minister „może określić”, jakie produkty z tworzyw sztucznych wymagają zamieszczenia na nich informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Rozporządzenia jeszcze nie wydano, czyli na wprowadzających takie produkty nie spoczywa obowiązek informacyjny.

LEX Ochrona Środowiska >>

Oznacza to, że na podstawie art. 347 poś nie można nikogo ukarać. Warto podkreślić, że wydanie rozporządzenia raczej nie nastąpi w najbliższej przyszłości. W wykazie prac legislacyjnych ministra środowiska - stan na 11 lipca 2018 r. - nie ma bowiem takiej pozycji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.