Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się o zwrot należącej do niej wcześniej nieruchomości, wywłaszczonej decyzją naczelnika powiatu.

Starosta odmówił zwrotu nieruchomości.

Kobieta poskarżyła się do sądu administracyjnego.

W skardze nie kwestionowała ustaleń, że fragment nieruchomości, której zwrotu się domaga, leży w pasie drogowym ulicy. Spornym natomiast było, czy zajęcie części działki pod pas drogowy drogi publicznej, na którym znajduje się pas zieleni niskiej i drzewa ozdobne, uniemożliwiał jej zwrot.

NSA uznał, iż dokonanie zwrotu części nieruchomości, znajdującej się w pasie drogowym drogi publicznej, nie było możliwe.

Wprawdzie pojęcie pasa drogowego nie jest tożsame z pojęciem drogi, to jednak pas drogowy jest z drogą integralnie związany.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Decydujące znaczenie dla określenia czy dana infrastruktura, urządzenie czy też obiekt stanowią fragment drogi jest umiejscowienie ich wewnątrz pasa drogowego.

Sąd wyjaśnił, iż zieleń przydrożna, czyli roślinność umieszczona w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jest też częścią pasa drogowego.

Przez określenie zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną należy rozumieć zajęty pas gruntu w ramach linii rozgraniczających drogę obejmujący zarówno jezdnie, jak i chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe i parkingi, latarnie, zieleń przydrożną, sieci: wodociągowe, ciepłownicze, kanalizacji deszczowej i ściekowej, usytuowane na nim obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 2 września 2016 r., sygn. akt I OSK 2820/14, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów