Nowe przepisy ustawy o odpadach wprowadzają unijne rozwiązania.  Kraje UE do 2035 r. mają obowiązek osiągnąć 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

Czytaj też: Prezydent podpisał przepisy dotyczące wywozu śmieci - samorządy obawiają się kolejnych kosztów>>
 

Zmiany definicji, nowe wymagania

Najważniejsze rozwiązania projektu:

  • Zmiana definicji: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.
  • Dodanie definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.
  • Zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.
  • Wprowadzono wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.
  • Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.
  • Doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Ustanowiono cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów.
  • Wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu – z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.
  • Poszerzono zakres Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), zawierający program zapobiegania powstawaniu odpadów. Kpgo oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo) będą zawierały nowe elementy, takie jak informacje o: rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz o środki na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.

 


Nowe przepisy przewidują również, że od 2035 r. na składowiska będzie można przetrzymywać nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 - na 20 procent. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku .