W 2018 r. zgłoszono do Urzędu Patentowego 4207 wynalazków, rok wcześniej 3924, a w 2016 r. - 4261.  Jak widać zatem rok 2018 był nieco lepszy od 2017, ale nie tak dobry jak 2016. Z kolei w przypadku wzorów użytkowych - to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym -  widać tendencję zniżkową. W 2018 r. zgłoszono ich 943, w 2017 - 952, a w 2016 r. - 1084. Nieco lepiej jest z wzorami przemysłowymi, które odnoszą się do estetyki przedmiotu, jego kształtu, kolorystyki, struktury. W 2018 r. zgłoszono ich 1081, czyli o 110 więcej niż w 2017 r. i o 18 więcej niż w 2016 r. Uchwalona właśnie nowelizacja prawa własności przemysłowej ma sprawić, że zgłoszeń będzie jeszcze więcej.  Nowela doprecyzuje pojęcia wynalazku, przewiduje też zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla małych i średnich przedsiębiorców.

Po zmianach Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego. Nowe  przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 


Większe uprawnienia dla adwokatów i radców

Zgodnie z nowelą adwokaci i radcowie prawni będą mogą występować jako pełnomocnicy stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w sprawach wzorów przemysłowych. O taką zamianę samorządy zawodowe adwokatów i radców zabiegały od lat. Przeciwni jej byli rzecznicy patentowi. Tłumaczyli, że prawnicy nie dysponują dostateczną wiedzą techniczną, niezbędną do opisu wynalazku. Tyle, że rzeczników patentowych jest 940, a radców i adwokatów ok. 50 tys. 

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości, przekonywała, że nowelizacja zwiększy też dostęp pomocy prawnej. Od 30 listopada 2015 r. radcowie i adwokaci mają prawo występowania jako pełnomocnicy w postępowaniach dotyczących znaków towarowych.

Lepsze warunki dla małych firm

Mali i średni przedsiębiorcy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności będą mogli zostać zwolnieni z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców. Kolejną nowym rozwiązaniem będzie tzw. poszukiwanie międzynarodowe. Ma ono umożliwić zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat stanu aktualnej stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej. - Sporządzone przez urząd sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach - tłumaczy Aleksandra Modzelewska z kancelarii RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, specjalizującej się w prawie własności przemysłowej. 

Zgodnie z projektem zgłoszenie może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Przewiduje też możliwość rejestrowania jako wzory użytkowe rozwiązań technicznych o charakterze modułowym. Obecnie przepisy wymagają trwałego połączenia elementów – zgodnie z proponowaną zmianą wystarczy istnienie ich funkcjonalnego powiązania. 

Ma też usprawnić postępowania, w tym przyspieszyć postępowania sporne  w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Skróci się też czas oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. Przedsiębiorstwa będą uzyskiwać prawa wyłączne przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia.