Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) - dalej u.z.p.o.ś. art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. otrzymuje brzmienie: 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. 2.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Artykuł 29 ust. 1 u.z.p.o.ś. mówi: "Przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, prowadzący instalację: 1) wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz 2) eksploatowaną w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz 3) gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu – opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

Artykuł 208 ust. 2 pkt 4 lit. a p.o.ś. (w nowym brzmieniu): Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Jeżeli z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi inkorporacja spółki S.A. przez inny podmiot, to czy zmiana pozwolenia zintegrowanego, o której mowa w art. 189 ust. 2 p.o.ś. będzie wymagała przedłożenia raportu początkowego?


Odpowiedź:

Wprowadzenie zmian w art. 189 p.o.ś. ma na celu uproszczenie procedury przejmowania pozwoleń wraz ze zmianą prowadzącego instalację.

Dotychczas obowiązujący w danym zakresie przepis, tj. art. 190 p.o.ś. nie rozwiązywał tego problemu, a często jeszcze bardziej go komplikował (np. organy ochrony środowiska właściwe do wydania pozwolenia żądały od nowego prowadzącego pełnego wniosku o wydanie pozwolenia, jeżeli nie wystąpił o jego przeniesienie w odpowiednim czasie).


Moim zdaniem, art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 p.o.ś. dotyczy wniosku wynikającego z konieczności zmiany warunków pozwolenia, a więc związanego z art. 214, 215 i 216 ustawy po zmianie, a nie zmiany prowadzącego instalację.

W innym przypadku art. 189 ust. 1 p.o.ś. po zmianie nie miałby żadnego sensu w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych. W praktyce nawet w sytuacji planowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji podmiot nie miałby możliwości uzyskania przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji, ponieważ art. 190 p.o.ś. wykreślono.

Moim zdaniem, w podanym w pytaniu przypadku raport początkowy nie powinien być wymagany.

Jeżeli prowadzący instalację lub organy mają wątpliwości co do stosowania ww. przepisów, to oznacza, że wymaga on doprecyzowania lub szybkiej interpretacji Ministra Środowiska.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.