Nowelizacja dotyczy tylko 1 przepisu: art. 402 ust. 6. Obecnie, w wyniku nowelizacji wprowadzonej przez art. 207 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) obowiązuje zasada, iż w przypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów należne gminie są obligatoryjnie dochodami budżetu tego związku międzygminnego.

Projekt wpłynął do Sejmu 24 maja tego roku. 16 lipca został skierowany do I czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.