Z dniem 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. poz. 1070). Celem rozporządzenia jest przede wszystkim wdrożenie nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu, opartej na pomiarze wilgotności materiału palnego. Metoda oznaczania stopnia zagrożenia pożarowego lasów oraz prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów określona została w załączniku do omawianego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów powinno być dostosowane do kategorii zagrożenia pożarowego lasów, a także stopnia zagrożenia lub prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów. Prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów stanowi prognozowany poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru, zależny od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki. Obowiązek oznaczania stopnia oraz prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego obejmuje lasy zaliczane do wszystkich kategorii zagrożenia pożarowego. Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58 poz. 405, ze zm.) nie było wymagane oznaczanie stopnia zagrożenia pożarowego dla lasów zaliczonych do III kategorii zagrożenia pożarowego. Natomiast w świetle nowych przepisów nie jest wymagane oznaczanie stopnia oraz prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego jedynie dla lasów, w których udział typów siedliskowych lasu terenów górskich jest większy niż 50%.

Nowe przepisy znoszą obowiązek wyznaczania dodatkowych dojazdów pożarowych bezpośrednio przy ogólnodostępnych drogach publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, lub drogą leśną, wykorzystywaną jako dojazdy pożarowe, nie powinna przekraczać: 750 m - dla lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego lub 1500 m - dla lasów zaliczonych do II lub III kategorii zagrożenia pożarowego.

Adam Bochentyn