Głównym celem nowelizacji było dostosowanie przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego, w szczególności do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmienionych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzięki zmianom możliwe stało się zharmonizowanie przepisów rozporządzenia z innymi rejestrami publicznymi, w szczególności dotyczącymi BDOT500, mapy zasadniczej oraz PRG. W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowane lub uzupełnione zostały niektóre przepisy rozporządzenia. Zmiany wprowadzono także w załącznikach: nr 1a – Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków, 4a – Schemat aplikacyjny GML danych egib, 5a – Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej.

(www.gugik.gov.pl)