Rozporządzenie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w tym:
- tryb składania dokumentów, warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie;
- organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów;
- wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w objętych ustawą deregulacyjną zakresach, tak, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;
- wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
- wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Więcej: rcl.gov.pl