W dniach 29-30 września 2011 r. w Szczecinie odbyło się szkolenie dla zamawiających, zorganizowane w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo" realizowanego w partnerstwie Urzędu Zamówień Publicznych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw".
Szkolenie dotyczyło udzielania zamówień w trybach negocjacyjnych oraz różnicowania kryteriów oceny ofert w kontekście nowego podejścia do zamówień publicznych oraz instrumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby reprezentujące administrację samorządową Szczecina i okolic.
Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP
Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 5 października 2011 r.

Data publikacji: 5 października 2011 r.