- Jestem bardzo zadowolony z faktu podpisania tej umowy. Zapewni ona sprawniejsze funkcjonowanie administracji po obu stronach granicy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obu krajów - powiedział minister Grabowski. Umowa pomoże lepiej realizować współpracę polsko-czeską na wodach granicznych, w takich aspektach jak: ochrona przed powodzią w zlewni Odry, organizowanie skutecznego systemu zapobiegania nadzwyczajnym zanieczyszczeniom wód granicznych i ich zwalczaniu, ochrona granicznych zasobów wód podziemnych.

Dotychczasowa współpraca na wodach granicznych odbywała się na podstawie umowy podpisanej w 1958 r. przez rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Czechosłowackiej.

W zapisach nowej umowy ustalona została zasada konsultowania i uzgadniania wszelkich przedsięwzięć mogących mieć wpływ na wody graniczne lub związek z nimi. Ponadto umowa zobowiązała oba kraje do sukcesywnej poprawy jakości wód granicznych oraz do oszczędnego wykorzystywania ich zasobów. Umowa zapewnia ramy i ustala prowadzenie współpracy na wodach granicznych, a tym samym ustala sposoby wykorzystywania zasobów wód na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mającą jakikolwiek związek z wodami granicznymi.

www.mos.gov.pl