Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się przestrzeganiu procedury administracyjnej przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy. Izba skontrolowała urzędy położone na terenie woj. mazowieckiego. Wyniki kontroli wskazują nieprawidłowości występujące na różnych etapach postępowania oraz opóźnienia w wydawaniu decyzji.

Główną przyczyną przewlekłości postępowania w niektórych gminach był brak dla części obszarów skontrolowanych gmin planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wnioskodawca musiał ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowo korzystanie przez wnioskodawców z prawa do zaskarżania postanowień wydanych w trakcie postępowania oraz składania odwołań od wydanych decyzji, skutkowało znacznym wydłużeniem okresu postępowania, w skrajnych przypadkach nawet o kilka lat.

"W pięciu na sześć skontrolowanych urzędów gmin/miast decyzje o warunkach zabudowy wydano z naruszeniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, tj. po upływie 2 miesięcy (na 120 zbadanych decyzji o warunkach zabudowy 54 wydano po upływie 2 miesięcy, czyli prawie co drugą skontrolowaną decyzję o warunkach zabudowy wydano z naruszeniem ustawowych terminów)." - wskazuje NIK.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo budowlane. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Dodatkowo zdarzały się sytuacje, w których urzędnicy nie powiadamiali stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, a w sprawach już się toczących o przyczynach zwłoki w załatwianiu sprawy i nowym terminie jej załatwienia.

Pracownicy urzędów często popełniali błędy w stosowanych procedurach, takich jak: nadawanie biegu postępowaniu administracyjnemu pomimo niekompletności złożonych wniosków, czy brak dokumentowania czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania - zauważa NIK.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 577 nieprawidłowości w 193 postępowaniach (na 360 zbadanych). Przy czym 510 nieprawidłowości stwierdzono w 134 postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 67 nieprawidłowości w 59 postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli