Oddział ZUS wszczął kontrolę u przedsiębiorcy. Po jakimś czasie została ona przerwana, ponieważ kontrolowany potrzebował czasu na przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Organ wskazał w piśmie, że okres ten nie będzie wliczany do czasu trwania kontroli. Jakiś czas później, doręczono kolejne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Przedsiębiorca wniósł sprzeciw. Wskazywał, że z przedstawionej dokumentacji nie wynikało, jaki okres czasu będzie sprawdzany, co będzie skutkowało jego dowolnym ustaleniem i każdorazowym poszerzaniem w sposób nieuprawniony. Zarzucił tez naruszenie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (upp), które miało polegać na wszczęciu kontroli przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia. Dyrektor oddziału ZUS orzekł jednak o kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Czytaj w LEX: Zakres stosowania ustawy - Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej przedsiębiorcy >

Przedsiębiorca postanowił wnieść zażalenie, ale rozpoznający je prezes ZUS postanowił utrzymać w mocy sporne rozstrzygnięcie. W świetle powyższego, postanowił on wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 


Skarga była zasadna bez względu na zarzuty

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, niezależnie od treści sformułowanych zarzutów. Zgodnie z art. 59 ust. 7 upp, organ kontroli ma trzy dni robocze od otrzymania sprzeciwu na jego rozpoznanie i wydanie postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo o ich kontynuowaniu.

Czytaj w LEX: Sprzeciw w kontroli podatkowej przedsiębiorców >

Nierozpatrzenie tej sprawy w terminie jest równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od prowadzenia czynności, na co wskazuje treść art. 59 ust. 8 upp. Z kolei na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie, które powinien wnieść w ciągu 3 dni od doręczenia postanowienia. Sąd podkreślił, że na jego rozpatrzenie organ ma 7 dni. Natomiast niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Czytaj w LEX: Zasady prowadzenia czynności kontrolnych >

Czytaj także: Dzięki Prawu przedsiębiorców w większości przypadków kopia wystarczy >>
 

Termin biegnie od nadania na poczcie

WSA wskazał, że poprzez odesłanie z art. 59 ust. 16 upp, w sprawie będzie miał zastosowanie art. 129 §1 w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że zażalenie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał sporne rozstrzygnięcie. Tak też się stało, ponieważ przedsiębiorca nadał zażalenie na postanowienie dyrektora oddziału ZUS, za jego pośrednictwem, w urzędzie pocztowym.

Czytaj w LEX: Czynności organu pierwszej instancji po wpłynięciu odwołania >

Organ odwoławczy rozpatrzył je po upływie siedmiodniowego terminu, ale postanowił utrzymać postanowienie w mocy. W ocenie sądu, działanie to było niezgodne z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z art. 59 upp, termin do rozpatrzenia zażalenia jest liczony od wniesienia, które należy rozumieć zgodnie z przepisami KPA, czyli od przekazania organowi pierwszej instancji albo nadania na poczcie. Niedopuszczalne jest natomiast uznanie, że termin ten powinien być liczony od dnia przekazania zażalenia do organu odwoławczego.

 

Postanowienie z mocy prawa upadło

Sąd podkreślił, że regulacja ta ma charakter gwarancyjny i ma zapewnić przedsiębiorcy sprawne rozpoznanie wniesionego zażalenia. Natomiast sprawne przekazanie pisma nie powinno być trudnością w dobie informatyzacji administracji publicznej i pocztowego operatora wyznaczonego. Dlatego skoro prezes ZUS nie rozpoznał zażalenia w terminie 7 dni od jego wniesienia, postanowienie organu pierwszej instancji o kontynuacji czynności kontrolnych z mocy prawa upadło i zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, co wynika z art. 59 ust. 10 upp. Oznacza to, że działanie organu odwoławczego, który po upływie wspomnianego terminu utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o kontynuacji czynności kontrolnych było wadliwe. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylił zaskarżone postanowienie.

Wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII SA/Wa 361/19