Rada gminy uchwałą udzieliła z budżetu gminy dotacji na budowę dzwonnicy przykościelnej przy obiekcie wpisanych do rejestru zabytków

W podstawie prawnej rada powołała między innymi przepisy art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1466 z pózn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały.

Kolegium przejrzało nieruchomości zawarte w rejestrze zabytków województwa i stwierdziło, że dzwonnica nie jest w nim ujęta.

WSA rozpatrując sprawę zgodził się, iż dotacja została przyznana na jeden z wymienionych w art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rodzaj prac tj. prace budowlane.

Jednakże prace te nie dotyczyły prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotyczyły natomiast mającej powstać nowej dzwonnicy w otoczeniu kościoła parafialnego, który został wpisany do rejestru zabytków.

Sąd zwrócił uwagę, iż z zestawienia dwóch przepisów tj. art. 81 ust. 1 oraz art. 3 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ewidentnie wynika, że ustawodawca rozróżnia miejsce wykonywanych prac budowlanych na roboty budowlane ,,przy zabytku" i ,,w otoczeniu zabytku".

Skoro dzwonnica nie jest zabytkiem, a planowane jest jej umiejscowienie w otoczeniu zespołu kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków, to taki stan faktyczny eliminuje całkowicie możliwość przyznania dotacji na jej budowę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Będą to bowiem roboty budowlane w otoczeniu zabytku, a nie przy zabytku – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 639/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów